Reguli pentru autoriREGULI DE FORMATARE:

# Font: Times New Roman;
# Corp de literă: 14;
# Spaţiere: 1 rând;
# Margini: 2,5 cm;
# Notele: doar la subsol.

TRIMITERILE BIBLIOGRAFICE:

Trimiterile bibliografice vor fi la subsol, realizate după urmatoarele exemple:
(A) Autorul, Cartea [italice], Oraşul, Editura, anul, p. sau pp.
Ex. Petru Comarnescu, Kalokagathon, antologie de D. Grigorescu şi F. Toma, studiu introductiv şi note de D. Grigorescu, Bucureşti, Editura Eminescu, 1985, pp. 212-113.
Petru Comarnescu, Kalokagathon, ed. cit., p. 201.
(B) Autorul, „Studiul" / „Articolul" [între ghilimele], în Revista [italice] (Oraşul), an, nr., p.
Ex. George Baritiu, „Scriitori clasici", în Foaie pentru minte, inimă şi literatură (Braşov), an I, nr. 16, 1838, p. 123.
(c) Autorul, „Studiul" / „Articolul", în Lucrarea colectivă, coordonatorul / coordonatorii, Oraşul, Editura, p.
Ex. Dan Culcer, „Creţia Petru", în Dicţionarul scriitorilor români. A-C, coord. M. Zaciu, M. Papahagi, A. Sasu, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1995, pp. 715-716.
Dan Culcer, op. cit., p. 715.
Ibidem
, p. 714.

Nu se acceptă trimiteri bibliografice neintegrate la subsol sau bibliografii plasate la finalul articolului.

CITAREA
:

Pentru citare, folosiţi ghilimelele româneşti: „...". În cazul în care în textul reprodus există citate, pentru acestea din urmă folosiţi ghilimelele franţuzeşti: «...».  Citatele vor fi de forma „........ " sau de forma „.....«...».....";
Omisiunile sunt marcate cu „[...]": „.........[...].......". Ceea ce rămâne trebuie însă să aibă o structură gramaticală corectă.
Dacă citatul conţine cuvinte subliniate cu italice, acestea vor fi păstrate ca atare;
În cazul în care subliniaţi cu italice cuvinte din interiorul unui citat, veţi introduce menţiunea „[subl. m.]" sau „[subl. n.]".

Italice/Drepte/Bold:

Singurul loc în care sunt admise caracterele bold este titlul lucrării.
Folosiţi italice pentru: titluri de cărţi şi de reviste, cuvinte străine, cuvinte/sintagme pe care doriţi să le subliniaţi. Folosiţi, de asemenea, italice în cazul în care acestea sunt deja inserate în textul citat. În rest, materialul va avea numai caractere drepte.


PRESCURTĂRI:

î.Hr./d.Hr.;
ed. (ediţie); nu prescurtaţi "Editura" prin "Ed.";
trad. (traducere);
cf. (confer = compară);
loc. cit. (loco citato);
op. cit. (opus citatum est);
s.a. (sine anno);
s.l. (sine loco);
p. (pagina);
pp. (paginile);
nr. (numărul, numerele);
coord. (coordonator, coordonatori).
Alte prescurtări nu vor fi folosite nici în textul propriu-zis, nici la subsol.


Materialele vor fi redactate cu diacritice, respectând normele gramaticale ale Academiei Române (DOOM 2 şi Gramatica limbii române, I, II, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2008).
Fiecare material va fi însoţit de un rezumat în limba engleză de 80-150 cuvinte (care conţine şi traducerea titlului) + cuvinte-cheie.


ÎN ACCEPTATEA PRELIMINARĂ A MATERIALELOR SE VA ŢINE CONT DE URMĂTOARELE CONDIŢII ELEMENTARE:


  • Materialele trebuie să fie contribuţii originale şi inedite (nepublicate*);
  • Materialele trebuie să fie oneste. Autorul trebuie să recurgă la ghilimele şi trimiteri de câte ori citează sau utlizează ideile altui autor, dar nu se acceptă ca lucrarea sa fie constituită în bună măsură din citate;
  • Miza lucrării trebuie să fie expusă coerent, conceptele şi noţiunile utilizate - definite clar, iar stilul trebuie să fie limpede şi cursiv.


Pentru propunerea textelor, vă rugăm să folosiţi adresa noastră de contact, adăugând o scurtă prezentare a autorului (în limba română) şi rezumatul lucrării în limba engleză.

Vedeţi şi Apel la contribuţii